نیو فان | دانلود فیلم

دسته‌بندی نشده Archives - صفحه 782 از 1589 - نیو فان | دانلود فیلم

توضیحات
--


به گزارش مجله فیلم

هفته نامه صدا – محمد علی احمدی: پرداختن به زندگی، شخصیت، تفکر و عملکرد سیاسی تقی ارانی همواره مناقشات بسیاری بین پژوهشگران و تاریخ نگاران را سبب شده است. آن طور که پیداست بنا به دلایلی که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت این مناقشات در دو حوزه به سختی و حتی تقابل گراییده که این خود از جلوه کردن شناختی جامع، واقع و بیطرفانه از ارانی جلوگیری کرده است.

 تقی ارانی؛ پدرخوانده چپ درت ایران

حیات فکری و زندگی سیاسی ارانی

بخشی از این تقابل ها برخاسته از دیدگاه های ایدئولوژیک بوده و بخشی دیگر به سختی پژوهش در این حوزه ها باز می گردند. در خاستگاه اول شخصیت موجه ارانی در کانون توجه قرار داشت و هر یک از نحله های چپ ایران تلاش در نزدیک نشان دادن خود به فکر و مشی او داشتند. از این رو ارانی را آن گونه که خود می خواستند تفسیر می کردند تا آن گونه که بود. از معرفی ارانی توسط حزب توده به عنوان پدر فکری و رهبر فقید خود و کمونیست دو آتشه جلوه دادن وی گرفته تا تلاش های بی وقفه برای سوسیال دموکرات نمایاندن او.

این مناقشه ها حوزه های فکری متفاوت در چپ ایران بود که تلاش در مصادره ارانی به نفع خود داشتند. چنین تلاشی طبیعتا تفکر و منش سیاسی ارانی را در منتهی الیه خط فکری خود می دید و معرفی می کرد.

خاستگاه دوم به ضعف تاریخ نگاری مستند در ایران باز می گردد که در نبود و یا کمبود اسناد، ساده ترین راه را بر می گزید و بر حدس و گمان و اما و اگر تکیه داشت. گفتن حرف های کلی و دم دستی که ارانی را به سادگی و در یک جمله مارکسیست و پدر فکری چپ ایران معرفی می کرد اما پاسخی برای این سوال که «چرا و چگونه» نداشت. اساسا از این خاستگاه تفکر غالب در اذهان عمومی در ارتباط با پنجاه و سه نفر که آن را یک حزب سیاسی کمونیستی به رهبری ارانی تصور می کرد بیرون آمد و نهادینه و تکرار شد.

در یکی دو دهه اخیر اما تلاش های درخور توجهی صورت گرفته تا ارانی را بیرون از هر چارچوبی به قضاوت بنشیند و تصویری واقعی تر از وی به نمایش بگذارد. خوشبختانه کشف برخی اسناد جدید زاویه های تازه تری پیش روی محققین گشوده است که لازمه نمایان شدن آنها واکاوی عمیق این اسناد است. حال در حد این مجال مختصری به این حوزه های مناقشه انگیز می پردازیم.

حیات فکری

حیات فکری ارانی را می توان به دو دوره تقسیم کرد؛ دوره اول حیات فکری ارانی از سال های تحصیل دوره متوسطه در دارالفنون آغاز و تا حدود سال ۱۳۰۳ که در آلمان مشغول به تحصیل بوده را شامل می شود. در این دوره ناسیونالیسم در کانون توجه ارانی قرار دارد و فعالیت های فکری خود را نیز در همین راستا انجام می دهد. او که از دوران تحصیل در دارالفنون از گرایش های ناسیونالیستی برخوردار بود، پس از مهاجرت برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به آلمان نیز با انتشار نوشته ها و مقالاتی در مجله های آزادی شرق، ایرانشهر و نامه فرنگستان این جنس تفکرات خود را آشکار کرد اما همزمان با بروز این دست گرایش ها، بُعد دیگری از اندیشه ارانی در آلمان در حال شکل گیری بود که رفته رفته فعالیت های فکری اش را به سمت خود سوق می داد و حتی نوع نگاهش به ناسیونالیسم را نیز تغییر می داد.

ارانی در این دوره علاوه بر مطالعه در حوزه تحصیلی خود یعنی فیزیک و شیمی شروع به مطالعه عمیق در زمینه بیولوژی و روانشناسی انسان، جامعه شناسی و فلسفه کرد. او با مطالعه در حوزه علوم طبیعی به ماتریالیسم گرایید و متعاقب آن با تحقیق در اندیشه مکاتب فلسفی و فلاسفه بزرگ به ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم اعتقاد پیدا کرد. اولین نشانه های تاثیر اعتقاد به این ایدئولوژی در فعالیت فکری ارانی را می توان در اقدام وی به چاپ مقالاتی در معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فنی بشر در واپسین ماه های همکاری خود با مجله های ایرانشهر و نامه فرنگستان دید.

ارانی همین خط فکری را بعدها در مجله دنیا دنبال کرد زیرا به این اعتقاد رسیده بود که سیر تکاملی محیط مادی در یک رابطه دیالکتیکی باعث پیشرفت فکری بشر خواهد شد. ارانی پس از این یعنی از سال ۱۳۰۴ اسلوب ماتریالیسم دیالکتیک را در آثار خود به کار گرفت. او تلاش داشت تا این اسلوب را حتی در فیزیک، شیمی و یا روانشناسی به خدمت گیرد.

ارانی پس از بازگشت سعی در ترویج تفکر خود در ایران داشت که نتیجه آن تجدید چاپ آثاری که در آلمان منتشر ساخته بود در داخل کشور و انتشار مجله دنیا بود. مجله دنیا که از اواخر سال ۱۳۱۲ نشر خود را آغاز کرد، اصل را بر ترویج تفکر مادی و ماتریالیسم دیالکتیک در یک خط سیر پیوسته گذاشته بود.

استراتژی ارانی در مجله دنیا تبیین مسائل علمی، صنعتی، فلسفی اجتماعی و هنری با استفاده از اصول مادی و بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک بود. ارانی این استراتژی را در یکی از نوشته های خود رُل تاریخی مجله دنیا معرفی می کند. تمایل به ماتریالیسم و مارکسیسم در ارانی تعریف او از ناسیونالیسم را نیز تحت تاثیر قرار داد. او در این دوره آن جنبه هایی از تفکر ناسیونالیستی را که ایده آلیستی می داند نفی می کند. ارانی ناسیونالیسم را یک علاقه حساب شده منطقی و مادی می داند و به دفاع از آن می پردازد.

ویژگی های فکری ارانی و خط فکری او در مجله دنیا در زمانی که استالینیسم در شوروی استقرار دارد و جریان های چپ را ملزم به دنباله روی برای رسیدن به انقلاب جهانی سوسیالیستی می داند در خور توجه است. تفکر ارانی نه تنها توجهی به خط غالب فکری چپ در شوروی ندارد، بلکه حتی در مواردی چنانچه در مجله دنیا می بینیم در مقابل آن قرار می گیرد.

تفکری که در این دوره حتی به تئوری حزب پیشرو برای تحقق انقلاب هم تمایلی نشان نمی دهد و تنها می کوشد مارکسیسم را به صورت علمی و نه عملی به جامعه معرفی کند. این خود وجه تمایز ارانی از سایر متفکرین چپ پیش و حتی بعد از خود است. ارانی بیش از آن که متوجه توده ها و کار حزبی باشد، به اقشار تحصیلکرده و روشنفکر و پرداختن به کار تئوریک برای ترویج مارکسیسم توجه دارد. تلاش شوروی برای جلب ارانی و مجله دنیا به سمت خود نیز ریشه در همین تفاوت و استقلال دارد؛ تلاشی که وقتی بی سرانجام ماند، پنجاه و سه نفر را آفرید و به حذف ارانی منجر شد. عدم تمایل ارانی به شوروی در این مقطع ریشه در تفاوت برداشت ایدئولوژیک او از مارکسیسم و اعتقاد به وطن پرستی داشت.

تقی ارانی؛ پدرخوانده چپ درت ایران 

علی دشتی، ابوطالب شیروانی و  تقی ارانی (برلن – ۱۹۲۷)

زندگی سیاسی

زندگی سیاسی ارانی همانند حیات فکری او دو دوره مهم را پشت سر می گذارد. دوره اول فعالیت سیاسی ارانی به زمان حضور وی در آلمان و تاسیس فرقه جمهوری انقلابی ایران مربوط می شود. فرقه جمهوری انقلابی ایران خود را سازمانی انقلابی با هدف سرنگونی حکومت رضاشاه معرفی می کرد. ارانی در این دوره با افرادی چون مرتضی علوی و مرتضی یزدی همکاری داشت.

فرقه جمهوری انقلابی ایران تقریبا سال ۱۳۰۹ تشکیل می شود. این فرقه به لحاظ ایدئولوژیک تحت تاثیر مارکسیسم است اما چنانکه خود این فرقه در تذکاریه اجرایی مرکزی خود به دفتر خاور کمینترن تاکید می کند از اعضاء نامتجانسی تشکیل شده بود. فرقه جمهوری انقلابی ایران یک سازمان تمام عیار کمونیستی نبود، اما به واسطه عضویت و لیدری برخی چون مرتضی علوی یا احمد اسدف ردپای لنینیسم در برنامه ها و تجزیه تحلیل فرقه از جامعه ایران، مشهود است.

دوره دوم زندگی سیاسی ارانی به سال ۱۳۱۲ به بعد مربوط می شود. ارانی اواخر سال ۱۳۰۷ به ایران بازگشت، اما آن گونه که مشخص است او در این دوره یعنی تا زمان انتشار مجله دنیا و شکل دهی یک گروه روشنفکری برای ترویج مارکسیسم، تنها به تدریس و تجدید چاپ آثار خود و انتشار چند اثر مرتبط با تاریخ و تمدن ایران می پردازد.

همزمان با آغاز انتشار مجله دنیا، ارانی تصمیم به ایجاد یک محفل روشنفکری جهت بحث پیرامون مارکسیسم گرفت. او برای این کار ابتدا ایرج اسکندری و بزرگ علوی را با خود همراه ساخت، سپس در پی وارد کردن افراد جدیدی به این محفل بر آمد. در بخشی از مجله دنیا از خوانندگان خواسته می شد که اگر خط فکری شما با خط فکری این مجله همسو است، آدرس خود را ارسال کنید.

ارانی یک روز در هفته را برای بحث پیرامون مطالب مجله در نظر گرفت و دانش آموزان و دانشجویانی که پیگیر مجله بودند و یا سوالی داشتند به آن جلسه دعوت می کرد. دیری نگذشت که محفلی روشنفکری پیرامون ارانی تشکیل شد. از این تاریخ به بعد زندگی سیاسی ارانی وارد فاز جدیدی می شود که در نهایت به ظهور پنجاه و سه نفر می انجامد. حال ببینیم پنجاه و سه نفر چگونه پای خود را به عرصه تاریخ معاصر ایران گشود.

ارانی و ۵۳ نفر

کمبود اسناد زوایای بسیاری از زندگی سیاسی ارانی و همچنین گروهی که تحت عتوان پنجاه و سه نفر در تاریخ معاصر ایران شناخته می شوند را در هاله ای از ابهام قرار داده و فرضیه های ضد و نقیضی را مطرح ساخته است. این ابهامات به ویژه در ارتباط با تفکر و زندگی سیاسی ارانی در اواخر عمر، یعنی زمانی که با گروه موسوم به پنجاه و سه نفر در پیوند قرار می گیرد جلوه بیشتری دارند. کمبود اسناد برای ایجاد گشایش در این ابهامات باعث شده بعضا فرضیه هایی ساده و پیش پا افتاده در این زمینه نهادینه و تکرار شوند. کار زمانی دشوارتر می شود که حتی اسناد موجود نیز خود گاهی سبب ابهام بیشتر می شوند.

برخی از این اسناد توسط حزب توده منتشر شده که البته نحوه انتشار آنها گاهی تحت تاثیر صلاحدید حزبی و ایدئولوژیک قرار دارد که سند مربوط به آخرین دفاع دکتر ارانی در دادگاه نمونه آن است. حتی به نظر می رسد برخی افراد نزدیک به کامبخش سعی در از بین بردن برخی اسناد از جمله پرونده پنجاه و سه نفر نیز داشته اند تا حقایق را از قضاوت تاریخ پنهان سازند.

چنین نمایان است که خاطره نویسی اعضای مرتبط به گروه موسوم به پنجاه و سه نفر می تواند راهگشا باشد اما متاسفانه این گونه نیست. خاطرات منتشر شده گاهی نه تنها پرده از ابهامات بر نمی دارند بلکه در برخی موارد با ارائه تصورات غلط، نکات مبهم را تقویت می کنند. ایرج اسکندری، بزرگ علوی، انور خامه ای، نصرت الله جهانشاه لو از کسانی هستند ه خاطرات شان انتشار یافته اما از میان اسنادی که امروزه در اختیار ما قرار دارند، پرونده پنجاه و سه نفر (البته بخشی از آن) که توسط حسین فرزانه انتشار یافته از ارزش بالایی برخوردار است، زیرا با تحلیل محتوای بازجویی ها و مواجهه ها و در نظر گرفتن قرینه ها می توان بخش مهمی از حقایق را دریافت و به یک روایت جدید از زندگی سیاسی ارانی و گروه موسوم به پنجاه و سه نفر رسید.

رجوع به این اسناد اساسا تشکیل یک حزب تمام عیار کمونیستی به رهبری ارانی را رد می کند. این اسناد نشان از یک تلاش بیرونی و نه از سوی شخص ارانی برای ایجاد یک حزب دارند که در طی این تلاش پنجاه و سه نفر ظهور می یابد. گروهی که تحت عنوان پنجاه و سه نفر شهرت یافته اند، تنها پس از دستگیری و بر اساس تعداد افراد دستگیر شده متهم به تاسیس یا عضویت در سازمانی کمونیستی به این اسم شدند. دستگیری ها به فعالیت چند گروه جدا از هم مربوط می شد.

گروه اول حلقه روشنفکری ارانی بود که از آن سخن گفتیم. گروه دوم کسانی بودند که با کامبخش در ارتباط قرار می گرفتند و گروه سوم افرادی بودند که توسط شورشیان تبلیغ شده بودند اما سوال اینجاست که آیا واقعا یک حزب تمام عیار کمونیستی بود؟

بررسی پرونده پنجاه و سه نفر این فرضیه را رد می کند و ابعاد تازه ای را پیش روی می گذارد. این اسناد حاکی از تلاش شوروی برای جلب ارانی و مجله دنیاست. به همین منظور اصلانی ماموریت می یابد به ایران آمده و زمینه ارتباط ارانی با کامبخش را فراهم کند. اصلانی از طریق زن دهزاد از اعضای حزب کمونیست که با ارانی ارتباط خانوادگی داشته اند به عنوان رفیق دهزاد معرفی می شود و کامبخش را با ارانی مرتبط می سازد. از سوی دیگر کمینتران از دکتر بهرامی می خواهد به عنوان رابط با آنها همکاری کند. در واقع اصلانی به ایران می آید تا کامبخش را با ارانی و دکتر بهرامی مرتبط سازد. اصلانی از ارانی می خواهد تا مجله دنیا را در اختیار آنها قرار دهد.

کامبخش پس از آن که در ارتباط با ارانی قرار می گیرد، اما تلاش خود و اصلانی را در جذب ارانی و مجله دنیا بی نتیجه می بیند، طرحی نو در می افکند. او از ارانی می خواهد که دانشجویان و دانش آموزان مستعد را به او معرفی کند. بدین ترتیب این افراد که بیشتر آنها از محفل ارانی هستند به کامبخش معرفی می شوند اما کامبخش تلاش می کند پس از این ارانی را به حاشیه رانده و این افراد را تنها در ارتباط با خود قرار دهد.

پس از دستگیری شورشیان و شرایط پیش آمده کامبخش در زندان فرصت را غنیمت شمرده و چهره یک حزب تمام عیار کمونیستی را برای پلیس رضاشاه ترسیم می کند. او با جوسازی علیه ارانی، لو دادن همه را به گردن او می اندازد تا اعترافات خود را پنهان سازد.

بسیاری از افرادی که ذیل پرونده پنجاه و سه نفر با هم پیوند خوردند اساسا ارتباط یا سنخیتی با یکدیگر نداشتند. برخی از آنها حتی در گروه های یاد شده هم فعال نبودند و تحت تاثیر عواملی چون ارتباط با افراد فعال، غلو در اعترافات و غیره دستگیر شدند. نهایت اتصال این گروه ها از طریق کامبخش بود.

پرونده پنجاه و سه نفر اما از سوی دیگر حاکی از تبانی بین کامبخش و پلیس رضاشاه در پنهان نگاه داشتن حقایق دارد. زمینه این تبانی ریشه در هدف مشترک شوروی و پلیس ایران در حذف این جریان داشت.

Let’s block ads! (Why?)

گردآوری : filme.ir
گالری تصاویر جالب, عکس, عکس خوانندگان, بازیگران سریال, عکس سریال, , عکس جالب, عکس های بازیگران, Photos, Images


به گزارش مجله فیلم

صدرالدین زاهد بازیگر و کارگردان نمایش «افسانه ببر» که در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «افسانه ببر» ۲ اجرا نیز در جشنواره تئاتر فجر داشت و از آنجایی که تئاتر رابطه تنگاتنگی با تماشاگران دارد و اصلا با حضور آنها شکل می گیرد در اجرای جشنواره به این نتیجه رسیدم که مخاطبان ایرانی حوصله این را ندارد که به دیدن نمایشی با مدت زمانی بیش از ۲ ساعت بنشیند بنابراین در اجرای عمومی ۵ – ۶ دقیقه کار را کوتاه تر کردم البته تا جایی که به نمایش لطمه نخورد.

وی ادامه داد: یکی از تمهیداتی که برای کوتاه تر شدن نمایش اندیشیدم این بود که آنتراکت بین ۲ قسمت نمایش را حذف کنم البته با وجودی که در حال حاضر نمایش کوتاه شده است اما متوجه می شوم که مخاطبان از دقیقه ۸۰ به بعد در صندلی های شان جابجا می شوند که البته امری اجتناب ناپذیر است.

این هنرمند پیشکسوت تئاتر درباره بازخوردهایی که مخاطبان این نمایش در اجراهای اروپایی داشته‌اند، بیان کرد: در اروپا تماشاگران کمی حوصله بیشتری دارد که شاید این امر به دلیل اخلاق و عادت های اروپایی ها باشد چون در اروپا و مثلا فرانسه به تئاتر رفتن یک رسم است و مخاطبان عادت دارند به  دیدن نمایشی سه ساعته بنشینند به این ترتیب قسمت اعظم ایرانی هایی هم که در اروپا ساکن هستند این عادت را پیدا کرده اند.

زاهد درباره انتخاب این نمایشنامه برای ترجمه و اجرا توضیح داد: من علاوه بر ترجمه متن، یک برگردان و اقتباس از نمایشنامه داریو فو برای اجرای نمایشی انجام داده ام. این اقتباس را به این دلیل کردم که متوجه شدم نسخ انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی این نمایشنامه با یکدیگر متفاوت هستند و به خودم اجازه دادم که برگردان و اقتباسی از این اثر نمایشی به نسخه فارسی انجام دهم. نسخه اولیه از فرانسه ترجمه شده و بعد با نسخه انگلیسی و ایتالیایی مطابقت داده شد و پس از ترجمه هم من یک آداپتاسیون روی متن انجام دادم و کار را ایرانیزه کردم که در واقع مرحله سوم کار بود.

این کارگردان تئاتر درباره مشکلاتی که در پردیس تئاتر شهرزاد داشته است، اظهار کرد: متاسفانه در شب دوم اجرا به من اطلاع دادند که متصدی نور سالن تغییر کرده و فرد جدیدی را به عنوان نورپرداز استخدام کرده اند و من باید از اول با او نور جدید سالن را ببندم به این ترتیب من مجبور شدم بدون نورپردازی، نور عمومی سالن را روشن کنم و به این شکل روی صحنه بروم. این اتفاق یک فاجعه تئاتری است که مدیریت یک سالن به کارگردان اعلام کند که ما امکانات نداریم و نورپردازمان را بیرون کرده ایم و حالا شما باید یک ساعت و نیم قبل از آغاز اجرا با نورپرداز تازه ای کار کنید. من با این شرایط نمی توانستم نور ببندم و متاسفانه هیچ کس هم جوابگوی من نبود.

این مترجم و بازیگر ادامه داد: متاسفانه سالنی که من در آن اجرا می روم انبار ندارد و نصف صحنه نمایش من را دکور نمایشی که پیش از «افسانه ببر» اجرا می شود، گرفته است و آقای شعاعی مدیر اجرایی تماشاخانه هم به من می گوید که میزانسن نمایش ات را کوچکتر کن تا مشکلی پیش نیاید. این که مدیر یک تماشاخانه از کارگردان بخواهد نمایشش را کوچک تر کند در همه جای دنیا بی سابقه است و هیچ تئاتری به خودش اجازه نمی دهد که در کار یک هنرمند دخالت کند. متاسفانه آقای جعفری هم می گوید من در حوزه تئاتر وارد نیستم و فقط قراردادها را امضا می کنم. منطق آقای جعفری در تماشاخانه شهرزاد این است که تئاتر خوب، تئاتر پرفروش است و تئاتری که مخاطب کمتری دارد به طور قطع به یقین تئاتر بدی است. از آنجا که من با تماشاخانه شهرزاد قرارداد دارم و می دانم که هر قراردادی قواعد و قانون و تعهدی دارد، پذیرفتم که این ۱۰ اجرا را در پردیس شهرزاد ادامه دهم.

زاهد درباره دیگر فعالیت هایش در ایران عنوان کرد: در حال مذاکره برای برگزاری یک کارگاه عملی تئاتر هستم که قرار است در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان برگزار شود. این کارگاه از ۲۰ اردیبهشت ماه به مدت ۶ ماه و ۵ روز در هفته از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ برگزار می شود. به محض سپری شدن مراحل اداری، فراخوان جذب هنرجویان را که تنها ۱۵ نفر هستند، اعلام می کنیم.

وی درباره این کارگاه آموزشی توضیح داد: این کارگاه آموزشی متشکل از نرمش های بدنی که شامل یوگا و فیزیوتراپی است، خواهد بود و فعالیت های دست جمعی عملی را شامل می شود به این ترتیب که آموزش تئاتر از طریق عملی و نه تئوری به هنرجویان منتقل خواهد شد که ۶ ماه هم به طول می انجامد. همچنین به غیر از برگزاری این کارگاه آموزشی قرار است نمایش «افسانه ببر» را در سال ۹۷ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا کنم.

وی در پایان صحبت هایش درباره اصلاحاتی که به نمایش وارد شده است، بیان کرد: نمایش «افسانه ببر» هم پیش از اجرا در جشنواره و هم قبل از اجرای عمومی بازبینی شد و به من اعلام کردند که برخی جملات و کلمات را اصلاح کنم. با وجودی که برای یک هنرمند سخت است که در کارش تغییراتی ایجاد کند اما چون من نیت نامناسبی از اجرای این تئاتر ندارم، پذیرفتم این موارد را رعایت کنم. من به عنوان یک هنرمند یک کار فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی می کنم اما تلاش می کنم خط قرمزها را رعایت کنم تا کسی با دیدن اثر من اذیت نشود.

نمایش «افسانه ببر» با بازی و کارگردانی صدرالدین زاهد تا ۴ اسفند ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره سه تماشاخانه شهررزاد روی صحنه است.

Let’s block ads! (Why?)

گرد آوری : مجله فیلم

تئاتر ایرانی – ساعت چند – دانلود تئاتر – برنامه تئاتر – اخبار تئاتر – بلیط تئاتر – محل تئاتر

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه


جنگ ماشین ها

 

بازی موبایل اکشن جنگ ماشین ها WarCars یک بازی جدید و فوق العاده زیبا در سبک بازی های اکشن و ماجراجویی است که توسط استودیوی بازی سازی مد ایلی إن برای سیستم عامل اندروید طراحی و ساخته شده است. در بازی موبایل اکشن جنگ ماشین ها WarCars شما می توانید با کاربران آنلاین سرتا سر جهان به صورت رو در رو مبارزه کنید. در این بازی هیجان انگیز شما به عنوان یک بازیکن به جنگ با رقبا می روید و باید با ماشین تان آن ها را شکست دهید.

در این بازی مهیج این امکان را دارید تا از مهارت های تیراندازی، جادویی و غیره ای که در دست دارید برای ماشین تان استفاده کنید و در سریع ترین زمان ممکن حریف را به طور کامل نابود کنید. بیش از ۱۲۰ نوع آیتم و سلاح مختلف برای قرار دادن بر روی ماشین ها در دسترس است که با پیروزی و کسب امتیاز می توانید آن ها را باز کنید.

در بازی WarCars ماشین های جنگی خود را انتخاب کرده و برای مسابقه با سایر رقیبان آماده شوید بازی کنید و پول و امتیاز کسب کنید تا بتوانید دیگر ماشین ها و شخصیت های موجود در بازی را آزاد کنید و از بازی کردن با آن ها لذت ببرید. تجهیزات جنگی بسیار متنوع و مرگباری در اختیار شما قرار دارد که می توانید از آن ها برای نابودی دشمنان خود استفاده کنید آن ها را بخرید و ماشین بی خطر خود را به جنگ افزاری بی رحم و خشن تبدیل کنید. اگر از علاقه مندان به بازی های اکشن هستید پس هرگز بازی جنگ ماشین ها را از دست ندهید.

ویژگی های کلیدی :

  • وجود ۱۴ شخصیت خاص در بازی که آنلاک کردن آن ها بر عهده شماست
  • دارای ساخت و طراحی منحصر به فرد
  • گرافیک فوق العاده و اچ دی به صورت دو بعدی
  •  بازی یک بازی اینترنتی است و برای اجرا نیاز به اینترنت دارد

دانـــــلود عمومی

دانـــــلود کاربران مخابرات کرمانشاه


به گزارش مجله فیلم

آتش‌سوزی تئاتر شهر مصدومی نداشت

فرهنگ > تئاتر – ایلنا نوشت: سرکلانتر هشتم پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: آتش سوزی تئاتر شهر مصدومی نداشت.

سرهنگ محمد جلینی درباره این خبر گفت: در این حریق فقط یک نفر از کارمندان مرد تئاتر شهر که ۲۸ ساله بوده به علت مبتلا به آسم دچار خفگی شد که عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و اقدامات پزشکی انجام شد و بدون انتقال به بیمارستان بهبود یافت.

۵۷۲۴۱

گرد آوری : مجله فیلم

تئاتر ایرانی – ساعت چند – دانلود تئاتر – برنامه تئاتر – اخبار تئاتر – بلیط تئاتر – محل تئاتر

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه


Naledi

 

فیلم مستند نالدی : داستان بچه فیل Naledi : A Baby Elephant’s Tale 2016 یک فیلم مستند علمی طبیعی آمریکایی آفریقایی محصول سال ۲۰۱۶ به کارگردانی جفری لاک و بن بووی است.

فیلم مستند نالدی : داستان بچه فیل Naledi : A Baby Elephant’s Tale 2016 داستان واقعی و باور نکردنی یک بچه فیل است که در یک اردوگاه نجات در بیابان بوتسوانا متولد شد. هنگامی که او به طور ناگهانی در یک ماهگی یتیم شد، افرادی سعی می کنند زندگی او را نجات دهند …

اگر از علاقه مندان این سبک فیلم های مستند حیات وحش هستید به شما پیشنهاد می کنیم این فیلم زیبا را از سایت نامیا دانلود به راحتی دریافت نمایید.

انتشار اولیه: ۱۷ مارس ۲۰۱۷ (ایالات متحده آمریکا)
کارگردانان: جفری لاک، بن بووی
تدوین: جفری لاک
تولید کنندگان: هیلاری اسپارو، الن وندمیوث، امره آیزت، کیت بردبری

دانـــــلود عمومی

دانـــــلود کاربران مخابرات کرمانشاه


به گزارش مجله فیلم

عصبانی نیستم

فیلم «عصبانی نیستم» از دیروز ۲۵ بهمن قرار بود اکران شود و این بار به بهانه انصراف موسسه فیلمیران به عنوان پخش کننده روی پرده نرفت. بعد از انتشار تصویر یک تعهدنامه از سوی رضا درمیشیان که در آن ابراهیم داروغه زاده، منوچهر شاهسواری و علیرضا رضاداد امضا کرده بودند سازمان سینمایی مسئولیت اکران این فیلم را قبول می‌کند، حالا سازمان سینمایی با مشارکت شورای صنفی نمایش، بازی پیچیده‌تری را برای اکران نشدن این فیلم آغاز کرده و کار به بحث داروغه زاده و پخش کننده جدید فیلم در توییتر کشیده است.

به گزارش مووی مگ به نقل از آی سینما، فیلم رفع توقیف شده «عصبانی نیستم» همچنان در هزارتویی از موانع بیرونی و معضلات اداری پشت خط اکران مانده است. درمیشیان دیروز تصویر تعهدنامه‌ای را منتشر کرد که سازمان سینمایی این بار اکران فیلم را می‌پذیرد، اما ظاهرا کنار کشیدن فیلمیران مانع تازه است. بلافاصله اعلام شد دفتر پخش بلیت قرار  است این فیلم را اکران کند.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش دلیل اکران نشدن این فیلم را این‌گونه به ایسنا توضیح داد: «شورای صنفی نمایش هیچ مشکلی با اکران فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان ندارد اما از آنجا که مؤسسه پخش فیلمیران از پخش و اکران این فیلم انصراف داده است، باید پخش‌کننده جدیدی معرفی و روال اداری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شود.هر فیلمی برای اکران در سینماها باید پخش کننده خود را به سازمان سینمایی معرفی کند و چون درباره فیلم عصبانی نیستم پروانه ثبت شده در شورا به نام موسسه پخش فیلمیران است باید پخش کننده جدید معرفی شود تا پس از طی مراحل در مورد مقرر اکران شود

چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، سبحان گستر فیلم «بلیت» پخش‌کننده جدید «عصبانی نیستم» اطلاعیه‌ای منتشر کرد: «سبحان گستر فیلم «بلیت» پخش کننده رسمی «عصبانی نیستم!» است که از ظهر روز گذشته کلیه قراردادهای خود با سالن‌های سینما را تحویل شورای صنفی داده بود و ما همچنان در انتظار حواله اکران و اجازه سالن‌های سینما هستیم اما سازمان سینمایی هنوز پاسخی به ما داده نداده است. ما بر اساس پروانه نمایش قانونی این فیلم و نامه امضا شده توسط سه تن از افراد معتبر سازمان سینمایی پخش آن را بر عهده گرفته‌ایم و به هیچ عنوان از حق قانونی خود کوتاه نمی‌آییم

در حالی که از کانال‌های رسمی به این ابهام‌ها پاسخی داده نشد، ابراهیم داروغه ‌زاده در اولین ساعت‌های بعد از نیمه شب در توییتر به این ابهام‌ها جواب داد. او ابتدا نوشت: «اكران هر فيلم پس از اخذ مجوز نمايش از شوراي بازبيني بر عهده پخش كننده فيلم ميباشد

وقتی کاربران توییتر در پاسخ به او بیانیه دفتر بلیت را منتشر کردند، داروغه زاده پاسخ داد: «شورای صنفی اكران كه البته نهادی غیر دولتی ست دوشنبه ها جلسه دارند احتمالاً این موضوع را رسیدگی خواهند كرد. البته نامه انصراف فیلمیران هنوز به ارشاد ارسال نشده است

ولی ماجرا ختم نشد و اکانت توییتر دفتر پخش بلیت به داروغه زاده پاسخ داد: «جناب آقای داروغه زاده نامه انصراف فیلمیران هم به سازمان سینمایی تحویل داده شده و هم به شورای صنفی نمایش و شماره ثبت آن موجود است

داروغه زاده در پاسخ به بلیت نوشت: «من امروز عصر با مدیر كل سینمای حرفه ای صحبت كردم گفتند نشده ، شاید هم ندیده اند. شما قرار داد پخش فیلم را به سازمان سینمایی ارائه كرده اید؟»

اکانت توییتر بلیت این‌گونه پاسخ داد: «بله امروز ما در سازمان سینمایی بودیم و جلسه مفصلی هم داشتیم اما جناب آقای فرجی (مدیرکل سینمای حرفه ای) به درخواست های ما پاسخ رد دادند و گفتند تصمیم گیرنده آقای داروغه زاده است و هر چه درخواست کردیم پروانه سالن های سینما را به ما ندادند

در ادامه، داروغه زاده به طعنه نوشت: «آقای ظلی پور شما مدیر عامل شركت پخش سبحان گستر هستید؟» و اکانت بلیت پاسخ داد: «شخص ایشان طبیعتا می توانند پاسخ بدهند. اما از طرف روابط عمومی دفتر پخش به اطلاع می رسانیم آقاى منوچهر زبردست مدیر عامل موسسه و پیگیر امور هستند

به نظر می‌رسد سازمان سینمایی که از یک سو به این فیلم مجوز اکران داده و از سوی دیگر از حملات گروه‌های فشار بیرون از سینما بعد از اکران «عصبانی نیستم» در هراس است، این بار با ایجاد موانع اداری و بوروکراتیک و البته با هماهنگی شورای صنفی نمایش (که زیر نظر خانه سینماست اما استقلال صنفی‌اش بیش از پیش زیر سوال است) قصد دارد اکران این فیلم را به تاخیر بیاندازد تا با رسیدن به اکران نوروز ۹۷ نمایش این فیلم باز هم به تاخیر بیفتد یا به طور کلی منتفی شود.

منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال


دانلود فیلم شبح خبیث ۲۰۰۸ Painted Skin با دوبله فارسی

دانلود فیلم ۲۰۰۸ Painted Skin

دوبله فارسی و سانسور شده

نام فیلم : شبح خبیث ۲۰۰۸ Painted Skin
ژانر : اکشن | درام | هیجانی
کارگردان : Gordon Chan, Andy Wing-Keung Chin
بازیگران : Donnie Yen, Xun Zhou, Kun Chen
محصول : هنگ کنگ
زبان : فارسی
زمان : ۱۰۳ دقیقه
امتیاز : ۶٫۴/۱۰
کیفیت : BluRay 720p
فرمت : MKV
حجم : ۹۶۰ مگابایت
خلاصه داستان : داستان بر این قرار است که یک زن خون آشام مانند که دارای صفات شیطانی است، پوست و قلب معشوقه اش را از جا می‌کند …

 

دانلود فیلم ۲۰۰۸ Painted Skin


به گزارش مجله فیلم

«لیگ عدالت» Justice League موفق شد فروشش در آمریکا را به حدود ۲۲۶ میلیون دلار برساند، اما در میان کسانی که به تماشای این فیلم نشسته‌اند نام کریستین بیل Christian Bale را باید خط بزنیم. بازیگر نقش بروس وین Bruce Wayne در سه تا از مشهورترین فیلم‌های «بتمن» Batman به کارگردانی کریستوفر نولان Christopher Nolan، هنوز به تماشای بازی بن افلک Ben Affleck در این نقش، در فیلم «لیگ عدالت» و یا فیلم قبلی آن «Batman v Superman: Dawn of Justice»، ننشسته است. البته دلیل آن نقد‌ها‌ی بد این فیلم‌های دنیای سینمایی دی‌سی DCEU نیست.
بیل در آخرین قسمت پادکست Happy Sad Confused جاش هاروویتز Josh Horowitz از شبکه‌ی ام‌تی‌وی MTV گفت:” هنوز بتمن بن افلک را ندیده‌ام، دوست دارم این فیلم را ببینم، پسرم علاقه‌ی زیادی به تماشای این فیلم نشان می‌داد؛ اما بعد فهمیدم فقط می‌خواست آنونس آن را ببیند. اگر بچه‌هایم بخواهند فیلمی را ببینند، به سینما می‌روم.”
به نظر می‌رسد باید منتظر باشیم تا پسر بیل به تماشای این فیلم علاقه‌ای نشان بدهد. شاید این‌طور بتوانیم واکنش بیل نسبت به بازی افلک را ببینیم. متأسفانه، به‌احتمال‌زیاد بازی افلک در این فیلم بیل را ناامید خواهد کرد. منتقدهای زیادی بازی افلک را در «لیگ عدالت» نقد کرده‌اند، به گفته‌ی آن‌ها افلک بازی متظاهرانه‌ای از خود به نمایش گذاشته است. منتقدین گفته‌‌اند به نظر می‌رسد افلک ترجیح می‌داد هرجایی غیرازاین فیلم باشد. بیل در حال حاضر فیلم وسترن «متخاصمان» Hostiles به کارگردانی اسکات کوپر Scott Cooper را بر روی پرده‌ی سینما دارد.
این مطلب برگرفته از نوشته‌ی زک شارف Zack Sharf در سایت www.indiewire.com است.

Post Views: 0

منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال


دانلود فیلم خارجی جدید One Under The Sun 2017

دانلود فیلم One Under The Sun 2017

ژانر : غم انگیز , رازآلود , علمی تخیلی , مهیج
مدت زمان : ۱۰۲ دقیقه
زبان : انگلیسی
کیفیت : ۷۲۰p Web-dl
فرمت : MKV
انکودر : nItRo
حجم : ۶۷۵ مگابایت
محصول : آمریکا
ستارگان : Pooja Batra, Gene Farber, Ava Cantrell, Michael Keeley
کارگردانان : Riyaana Hartley, Vincent Tran
خلاصه داستان :
در خلاصه داستان این فیلم علمی تخیلی و مهیج آمده است ، فضانورد کاترین واس ، تنها بازمانده‌ی یک سفر فضایی فاجعه‌بار است و به بازگشت به خانه و برگشتن به آغوش خانواده و فرزند مریضش امیدی ندارد. اما توسط موهبتی عجیب به خانه بازمی‌گردد که این امر باعث می‌شود ، دولت به دنبال او باشد و حال او باید از دست آنها فرار کند و…

 

دانلود فیلم One Under The Sun 2017


دانلود رایگان فیلم جدید Looking Glass 2018

دانلود فیلم Looking Glass 2018

ژانر : مهیج , ماجرایی , رازآلود
مدت زمان : ۱۰۴ دقیقه
زبان : انگلیسی
کیفیت : ۷۲۰p Web-dl
فرمت : MKV
حجم : ۸۵۰ مگابایت
محصول : کانادا , آمریکا
ستارگان : Nicolas Cage, Robin Tunney, Marc Blucas, Jacque Gray
کارگردان : Tim Hunter
خلاصه داستان :
در خلاصه داستان این فیلم ماجرایی و مهیج آمده است ، یک زوج جوان به نام‌های ری و مگی یک متل صحرایی را خریداری می‌کنند. جایی که آنها رویدادهای عجیب و غریب و اسرارآمیزی را تجربه می‌کنند و…

 

دانلود فیلم Looking Glass 2018