نیو فان | دانلود فیلم

نیو فان | دانلود فیلم - صفحه 9 از 1950 - نیو فان,دانلود فیلم,دانلود سریال جدید,دانلود فیلم خارجی,دانلود فیلم ایرانی,دانلود,سایت نیو فیلم,نیو فانl

توضیحات
--


به گزارش مجله فیلم

گزارشی که همین چند روز پیش منتشر شد و روایتی تلخ از وضعیت سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر دارد، روایتی عاری از هر گونه امید به مفاهیم مهمی همچون جامعه، زنان، خانواده، هویت، اخلاق و دین.

کارشناسان مرکز استراتژیک ریاست جمهوری قرار بود در این گزارش پاسخی داشته باشند به اینکه فیلمهای جشنواره فجر ۹۶ چه تصویری درباره کشور ایران عرضه میدارند و فیلمسازان چه ذهنیت و تصویری درباره مسائل و وضعیت فعلی کشور دارند؟ پاسخی که به واسطه آن حتما میتوانستند به این نکته پی ببرند که تصویرِ ترسیم شده از «ایرانِ ۹۶»، نسبت به آنچه که در واقع هست، تصویری زشتتر است یا زیباتر؟ گزارش منتشر شده پس از مشاهده و تحلیل ۲۲ فیلم جشنواره سی و ششم فیلم فجر توسط گروه پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ذیل مفاهیم ۱۳گانهای همچون جامعه، خانواده، انسان، زنان، تکنیک و تکنولوژی، آینده و امید، تقابل نسلی، قانون، عقلانیت و پیشرفت، اخلاق، امنیت و آزادی، هویت ملی، آسیبها و مسائل اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هرچند بررسی فیلمهای بخش مسابقه سینمای ایران در جشنواره سی و ششم، شاید تصویر کامل و جامعی از کارنامه سینمای ایران در یکسال اخیر را ارائه نکند، اما بیشک سینمای موردنظر و حمایت سیاستگذاران سینمای ایران را نشان میدهد.

جالب اینکه در سالهای متمادی، سیاستگذاران سینمای ایران برنامهها و سیاستهای خود را از طریق جشنواره فیلم اعلام کرده و جشنواره را محملی برای بررسی کارنامه یکسال فعالیت سینمای ایران تلقی کردهاند. از سوی دیگر سینما را همواره آینه تمامنمای جامعه میدانند. آنطور که گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک درباره وضعیت سینمای ایران در سال پیش رو نشان میدهد نباید چندان امیدی به جامعه پیش رو که دولتش نزدیک به طیف گزارشدهنده است را داشت! جالبتر اینکه به باور کارشناسان این مرکز گزارش منتشر شده نمایانگر «تصویر ایران» در «ذهن هنرمندان»، در سال پنجم فعالیت دولت تدبیر و امید است. آیا با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت حاصل پنج سال فعالیت این دولت در حوزه سینما به گواه نتایج کارشناسان این دولت چگونه بوده است؟

کارشناسان مرکز بررسیهای استراتژیک چه کسانیاند؟

در سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نام ۱۷ کارشناس به چشم میخورد. از حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور که بهعنوان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری گرفته تا افرادی نظیر مهدی آهویی، پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و روابط بینالملل، سلیمان پاک سرشت جامعهشناس و عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، شهربانو تاجبخش استاد مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و مشاور مسائل ضدتروریسم سازمان ملل در آسیای مرکزی، جعفر توفیقی مشاور عالی پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، محمد فاضلی جامعهشناس و استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، عباس ملکی دکترای مدیریت استراتژیک و دانشیار سیاستگذاری انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار، صنعتپژوه ایرانی مقیم لندن و پژوهشگر در آرشیو ملی بریتانیا حضور دارند.

جامعه؛ در غیاب امید

به باور کارشناسان مرکز استراتژیک ریاستجمهوری تصویر جامعه ایران در مجموع فیلمهای جشنواره فجر ۹۶، «تصویرِ جامعهای درهم، بینظم، در آستانه اضمحلال است و در آن تضاد طبقاتی به بیانی سطحی ارائه شدهاست؛ جامعهای که هیچ نشانهای از گذشته افتخارآمیز ندارد، زمان حال در آن به حالت تعلیق درآمده است و آتیه روشنی از خلال فیلمها برای آن ترسیم نمیشود. تلاشها در تصاویر ارائه شده روی پرده سینمای جشنواره سیوششم به همافزایی امیدبخشی راه نمیبرد؛ چنین وضعیتی در غالب فیلمهای به نمایش درآمده بارز و برجسته است.» این گزارش برای نشانههای این نتایج مصداقهایی هم دارد. تنش دائمی زن و شوهر در فیلم «اتاق تاریک» ساخته روحا… حجازی و رابطهای آشفته، پرخاشگرانه و عاری از احترام و اعتماد در این فیلم نمونهای از نتایج این گزارش است. استهزای طبقات فرودست در فیلم «دارکوب» بهروز شعیبی و تصاویری غیرقابل باور از جامعهای درگیر در مناسبات نابرابر در فیلم «امیر» ساخته نیما اقلیما مثالهای گلدرشت گزارش منتشر شده از مفهوم خانواده در فیلمهای جشنواره است. در مجموع، تصویر جامعه ایران در فیلمهای فجر ۹۶ به باور این کارشناسان نشاندهنده غیابِ «آرامش، امید، پیشرفت و رویاپردازی» است و «مهاجرت» نوعی پاسخ به غیابِ آن چیزی است که در ایران دستیافتنی ترسیم نمیشود.

انسان؛ در جستجوی خوشحالی

منظور از انسان، شخصیتهایی هستند که مولفههای قهرمان را ندارند بلکه به شخصیتهای اصلی و فرعی فیلمها اشاره دارد که ابرقهرمان نیستند. اگر این تعریف را بپذیریم آنطور که گزارش منتشر شده نشان میدهد «در فیلمهای جشنواره سی و ششم انسانِ راضی و خوشحال، نادر است. شخصیتهای فیلمها، هیچیک انسانی «پذیرفتنی» نیستند که بتوانند تبدیل به الگو شوند؛ انسانهای معقول و معمولی که ما به عنوان تماشاگران بتوانیم خود را در جایگاه آنها بگذاریم. یعنی، انسانی که حداقل یک ارزش در او تبلور پیدا کرده باشد، قابل مشاهده نیست.» بنابراین، همانگونه که انسانِ ناراضی ناخوش احوالِ بیآینده و ناامید، نمیتواند در خود تعادل برقرار کند، جامعه برآمده از چنین انسانهایی نیز هیچگاه نمیتواند به تعادل برسد. میل به فرار یکی از مصداقهای نتایج این گزاره است؛ مثالهایش هم فراوان. پناه بردن فرید فیلم «شعلهور» به روستاهای سیستان و بلوچستان و البته چاره کار غزل در فیلم «امیر» برای مهاجرت به کانادا نمونههایی از این میل به فرار است. ضمن اینکه این نارضایتی انسانهای تصویرشده، منجر به عدم وفاداری آنان به خانوادههایشان میشود.

گسست نسلی؛ نگاهی سطحی

تکلیف سینمای ایران در این حوزه بیش از پیش معلوم است چرا که به باور کارشناسان این مرکز مفهومی به نام گسست نسلی با مفهوم دیگری به نام تفاوت نسلی اشتباه گرفته شده است. شاهد این مدعا کاستن بحث مهمی به نام گسست نسلی به تعارض والدین با فرزندان است. اما با همه این تفاسیر نظر کارشناسان در این حوزه بر این است که «گسست نسلی در ایران به گونهای تصویر شده است که گویی فقط جامعه ایران درگیر این مساله است و این در حالی که است تفاوت نسلی امری طبیعی و نشانگر تحرک اجتماعی است.» چنین برخورد سطحی با مساله گسست نسلی را میتوان در فیلمهایی مثل لاتاری، چهارراه استانبول، به وقت شام، جشن دلتنگی و امیر مشاهده کرد که در همه آنها، از قضا، نسل قبل به دلیل گسست نسلی استیضاح میشود.

خانواده؛ تنش بیانتها

آنطور که گزارش منتشر شده نشان میدهد «تصویر خانواده در فیلمهای جشنواره سی و ششم، تصویری ناقص، در حال اضمحلال و با صورتی غیرطبیعی است» و این در حالی است که مطالعات تجربی در حوزه جامعهشناسی خانواده چنین تصویری از خانواده ایرانی به دست نمیدهد. به باور کارشناسان این مرکز « بدون اغراق، در هیچ فیلمی خانوادهای کامل و بسامان تصویر نمیشود. ایراد بارز در فیلمهای جشنواره سیوششم این است که گرهها و بحرانهای خانوادگی در انتهای فیلم سامان نمییابند. خانواده دوباره در صورت و شکلی بهبودیافته یا باتجربهتر از قبل بازسازی نمیشود و خانواده با بروز بحران از هم میپاشد.» در مورد مفهوم خانواده در سینمای فجر امسال هم مصداقهای فراوانی وجود دارد. «چهارراه استانبول»، «مصادره»، «جشن دلتنگی»، «لاتاری»، «امیر»، «دارکوب»، «اتاق تاریک»، «شعلهور»، «عرق سرد» و… نمونههایی از نمایش خانوادههای پراکنده، غیرمنسجم و از همپاشیده است. در جمعبندی تصویر خانواده در فیلمهای فجر ۹۶، بر اساس گزارش مرکز استراتژیک ریاست جمهوری باید از تنشی دائمی سخن گفت که هیچگاه از نقطه ناسازگاری به سازگاری نمیرسد. به عبارت دیگر، تنش خانوادهها، نافرجام و بیانتها است.

امید؛ مرثیهای بر یک رویا

آنطور که گزارش منتشر شده نشان میدهد «مجموع فیلمهای جشنواره فجر ۹۶ فاقد رویا و فانتزی هستند. در این فیلمها اغلب شاهد آسیبها و مسائل اجتماعی هستیم که در سبک و سیاقی عریان و در قالب نوعی رئالیسم بسیار تلخ، کور و بیانتها ارائه شدهاند. در دل این رئالیسم خام، چندان آینده روشنی ترسیم نمیشود.» آنطور که کارشناسان این مرکز معتقدند این فیلمهای جشنواره فجر فاقد افق هستند و بیآیندگی، ناامیدی و دنیای بدون فانتزی و رویا، بر فیلمهای مشاهده شده در جشنواره ۹۶ چیره است.

دین؛ اخلاقی که دیده نمیشود

حضور اندک مناسک و نمادهای دینی از دیگر ایرادهای جشنواره فیلم فجر به گواه گزارش منتشر شده است. آنها معتقدند «دین پشتوانه اخلاق اجتماعی نیست و در استدلالها، نظامهای گفتمانی و… اساسا حضور دین دیده نمیشود.» فیلم لاتاری ساخته محمدحسین مهدویان مثال این بخش در این گزارش است. در این فیلم، ایراد گرفتن امیرعلی از آرایش و پوشش نوشین و نیز تلاش امیرعلی برای انتقامگیری، بدون پشتوانه دینی است. به عبارت دیگر، توجیه کننده رفتار و استدلالها نه نظام ارزشی دینی یا حتی نوعی اخلاق سکولار، بلکه تنها عقل متوسط رایج است.

دیگر مفاهیم

گزارش منتشر شده حوزههای دیگری در سینمای ایران را هم آسیبشناسی کرده است. تکنیک و تکنولوژی یکی از آنهاست. کارشناسان این مرکز بر این باورند که به دلیل تکیه زیاد به تکنولوژی، ممکن است برخی مفاهیم ارزشی مورد اغفال قرار گیرد و «تکنیکها» جایگزین «ارزشها و عواطف» شود. «امنیت و آزادی» دیگر موضوع این گزارش است که حکایت از این دارد که در فیلمهای بخش مسابقه جشنواره فجر ۹۶، مفهوم آزادی بیش از هر چیزی به «آزادی اجتماعی» محدود شده است. «هویت ملی» دیگر موضوع مورد بررسی در فیلمهای جشنواره امسال است. موضوعی که کارشناسان مرکز استراتژیک معتقدند عدم وجود نوعی تعلق ملی، جلوهای در غیاب چنین «ما»ی جمعی و ملی است. و بالاخره موضوع «آسیبهای اجتماعی» است که مورد بررسی کارشناسان این مرکز قرار گرفته است. در این موضوع هم آنطور که گزارش منتشر شده نشان میدهد سینمای جشنواره سی و ششم، سینمای «جامعه آسیبزده» است. آسیبهای اجتماعی بیش از هر چیزی در مرکز روایتها قرار دارند. اما در عین حال، راهها و روشهای مناسب، مقبول و اجتماع پذیرفتهشدهای برای مواجهه با آسیبهای اجتماعی به مخاطب ارائه نمیشود.

زنان؛مادرانِ فراموشی

اهمیت موضوع زنان آنقدر بوده است که جایگاه زنان در سینمای ایران سال ۹۶ را زیر مجموعهای از مفهوم خانواده ندانند و کارشناسان این مرکز به بررسی جداگانه بپردازند. آنطور که در این گزارش میتوان دید « تصویر زنان در عموم فیلمهای جشنواره سی و ششم، تصویر افرادی پرخاشگر و عصبانی است. دختران نیز در چارچوبهای مردسالارانه، قربانی غرور، تعصب، کامیابی و جبران ناکامی مردان تصویر شدهاند.» آنطور که این گزارش حکایت دارد چندان امیدی به نمایش مادران در فیلمهای جشنواره هم نباید داشت چرا که در بخشی از این گزارش آمده است «به لحاظ پذیرش نقش، مفهوم مادری در زنان تصویر شده فیلمها بسیار کمرنگ است. ناتوانی در مدیریت خانواده و فرزندان، ضعف در برقراری ارتباط عاطفی و احساسی با اعضای خانواده و انفعال در پیشبرد داستان فیلمها از جمله ویژگیهای مادران تصویر شده در این فیلمها است.» مثالها در این مورد هم فراوان است. کاستن نقش مادرانگی به تولید مثل در فیلم «خجالت نکش» ساخته رضا مقصودی و حضور مادری بدخلق، بددهن و پرخاشگر که کسی به حرف او توجه نمیکند در فیلم «مغزهای کوچک زنگزده» هومن سیدی نمونههای دم دستی از این موارد هستند. به اعتقاد کارشناسان مرکز استراتژیک ریاست جمهوری حضور زنان به عنوان شخصیتهای اصلی در فیلمهای امسال نیز کمرنگ بود و این موضوع حتی در انتخاب نامزدهای بهترین بازیگر زن نیز اثرگذار بود.

قانون؛ سینمای قانونگریز

قانون به نظر کارشناسان این مرکز نه در متن که همواره در حاشیه است. به گواه گزارش منتشر شده در فیلمهای جشنواره امسال «قانون، گرهگشا و حلال مشکلات شخصیتهای فیلمها نیست. تنها در فیلم جاده قدیم، قانون صرفا محترم شمرده میشود و در فیلم عرق سرد تلاشها معطوف به تغییر یک قانون ناعادلانه است. در سایر فیلمها به دلیل در حاشیه بودن قانون و یا ناکارآمدی آن، شخصیتهای فیلمها، شخصا به دنبال حل مشکلات میروند.» انتقامگیری در «لاتاری»، برخورد نامناسب با اسماعیل در فیلم «مصادره» و فریب پلیس به عنوان نماینده قانون در فیلم «سوءتفاهم» نمونههایی از ناکارآمدی و در حاشیه بودن قانون را در این فیلمها بازنمایی میکند.

پیشرفت؛ فیلمهای بی مساله

پیشرفت در حالی یکی از شعارهای اصلی دولت دوازدهم بوده است که گزارش منتشرشده از سوی نهاد وابسته به این دولت نشان میدهد در مجموع فیلمهای بخش مسابقه جشنواره فجر ۹۶، «اساسا پرسشی از توسعه و پیشرفت در آنها مطرح نمیشود» . نتایج حاصل از بررسی موضوع پیشرفت در سینمای ایران نشان از «بیمساله» بودن فیلمهای جشنواره فیلم فجر ۹۶ در مواجهه با اقتصاد سیاسی ایران معاصر است. به باور کارشناسان مرکز استراتژیک ریاست جمهوری جامعه تصویر شده در فیلمهای امسال، جامعهای ایستا، بدون پیشرفت و فاقد الگوهای عقلانی لازم برای نیل به آینده روشن است.

میثم اسماعیلی

منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال

 • تاریخ : ۲۷ام اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 0 views

دانلود فیلم The Monkey King 2014 با لینک مستقیم

با کیفیت عالی Bluray 720P

ژانر فیلم : اکشن , خانوادگی , ماجراجویی

IMDB امتیاز: ۴٫۸/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۴ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول کشور:هنگ کنگ

کیفیت فیلم : عالی Bluray 720P

مدت زمان : ۱۱۹ دقیقه

حجم فایل : ۱۰۰۰ مگابایت

خلاصه داستان : داستان در مورد یک راهب بودایی است که برای جمع آوری متون دینی به هند مسافرت میکند و طی یک ماجرایی یک میمون متولد شده از یک سنگ آسمانی بدست می آورد که دارای قدرت فوق العاده ای است …

دانلود با کیفیت عالی Bluray 720P | حجم : ۱۰۰۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download

زیرنویس فارسی این فیلم هنوز منتشر نشده است

دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۲۷ام اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

اینتل به تازگی اعلام کرده برای محافظت در برابر آسیب پذیری اسپکتر، پردازنده های جدیدی را در سال جاری میلادی عرضه می کند.

در ماه های اخیر مشخص شده بود که تقریباً تمامی پردازنده هایی که در دو دهه اخیر به بازار عرضه شده اند، به واسطه آسیب پذیری های اسپکتر (Spectre) و ملتداون (Meltdown) می توانند توسط هکرها مورد سوء استفاده قرار گیرند. البته وضعیت این دو آسیب پذیری با یکدیگر تفاوت هایی داشت.

در حالی که ملتداون با ارائه به روز رسانی های نرم افزاری قابل رفع بود، ولی شرایط برای اسپکتر پیچیده تر بود و علاوه بر آپدیت نرم افزاری نیاز به همکاری سازندگان سخت افزار با اینتل نیز بود تا به این ترتیب به روز رسانی های فرم ویر مورد نیاز را ارئه دهند. با این حال به روز رسانی ها موجب افت کارایی پردازنده ها (هر چند در برخی مدل ها به میزان ناچیز) می شد.

به گفته برایان کرانیچ، مدیر عامل اینتل، کمپانی بخشی از پردازنده های خود را باز طراحی کرده تا به این ترتیب در برابر گونه های متفاوت اسپکتر مصون باشند. پردازنده های جدید شامل نسل بعدی پردازنده های ویژه سرور زئون از سری کسکید لیک (Cascade Lake) در کنار پردازنده های نسل هشتم سری Core (که قرار است در نیمه دوم سال جاری میلادی روانه بازار شوند) هستند.

اینتل در پردازنده های جدید برای مقابله با مشکلاتی از جمله اسپکتر راه حل «بخش بندی» را در نظر گرفته. بر این اساس لایه اضافه ای بین اپلیکیشن های عادی و نیز بخش سطح دسترسی کاربر قرار می گیرد تا از دسترسی اسپکتر به اطلاعات جلوگیری شود.

همچنین اینتل اعلام کرده سیستم هایی که از پردازنده های قدیمی تر بهره می بردند، همچنان باید منتظر ارائه به روز رسانی های فرم ویر باشند؛ به روز رسانی هایی که بر کارایی سیستم های یاد شده نیز تأثیر منفی خواهند گذاشت و البته بر اساس گفته اخیر اینتل، اکنون برای تمامی پردازنده های 5 سال اخیر عرضه شده است.

با این حال نباید فراموش کرد که این به روز رسانی ها نیازمند همکاری شرکای سخت افزای از جمله سازندگان مادربوردها و لپتاپ هایی است که از پردازنده های اینتل که در 5 سال اخیر عرضه شده اند بهره می برند. در بین سازندگان سخت افزار مایکروسافت از چند هفته قبل به روز رسانی هایی را برای لپتاپ های سری سرفس ارائه کرده بود.

به نظر می رسد پردازنده هایی که معماری آنها توسط اینتل باز طراحی شده، قرار نیست دچار افت کارایی شوند. در این باره کرانیچ اعلام کرده:

«با عرضه محصولات جدید به بازار، اطمینان پیدا می کنیم که آنها (خریداران) همان افزایش کاراریی که از ما انتظار دارند را دریافت کنند و این مسئله برای ما بسیار مهم است».

پیش از این اینتل در مورد مشکلات اخیر مرتبط با حفره های امنیتی یاد شده با 32 پرونده قضایی روبرو شده بود. 30 مورد از آنها از سوی مصرف کنندگانی ارائه شده بود که در پی دریافت غرامت از کمپانی یاد شده بودند.

The post پردازنده های جدید اینتل با محافظت در برابر اسپکتر در 2018 عرضه می شوند appeared first on دیجیاتو.

دانلود فیلم ARQ 2016 دوبله فارسی با لینک مستقیم

دانلود رایگان فیلم ARQ 2016 با کیفیت عالی

فیلم با کیفیت ۷۲۰p قرار گرفت + سانسور شده

دانلود فیلم ARQ 2016

دانلود فیلم ARQ 2016 با دوبله فارسی

این فیلم سانسور شده و هیچگونه صحنه غیر اخلاقی و خلاف شئونات اسلامی ندارد

ژانر : علمی تخیلی , هیجان انگیز

محصول : ۲۰۱۶ آمریکا , کانادا

کیفیت : WEBRip 720p

امتیاز : ۶٫۴/۱۰

کارگردان : tony elliott

بازیگران : robbie amell, rachael taylor, shaun benson, gray powell

خلاصه داستان فیلم سینمایی ARQ 2016 : چه می شد اگر فکر می کردید همه اتفاقات گذشته را در خواب دیده اید ، اما تازه می فهمید که همان خواب هم واقعی است . داستانی برای گذشتن از دستگاهی که شما را در یک حلقه می اندازد . نمی توانید از آن خارج شوید ، چگونه باید از ARQ خارج شوید ، چگونه می توانید باور کنید که این خواب است یا….با لینک مستقیم از دانلود روز دریافت کنید.


دانلود فیلم ARQ 2016 دوبله فارسی با کیفیت WEBRip 720p

دانلود با لینک مستقیم

 


دانلود مدیای زیبای

دانلود فصل سوم سریال شهرزاد با لینک مستقیم و کیفیت Full HD

دانلود سریال شهرزاد فصل سوم با لینک مستقیم, دانلود رایگان سریال شهرزاد, دانلود فصل سوم سریال شهرزاد با لینک مستقیم، دانلود فصل سوم سریال شهرزاد قسمت اول , دانلود سریال شهرزاد

با کیفیت Full HD 1080p – HD 720p

قسمت هفتم اضافه شد

دانلود فصل سوم سریال شهرزاد با کیفیت 4K

قسمت  هفتم اضافه شد

نام اثر: سریال شهرزاد فصل سوم

کیفیت: Full HD 1080p – HD 720p

امتیاز: IMDb 8.4/10

مخاطب: بزرگسالان

نوع فیلم: سریالی

محصول: کشور ایران

موضوع: درام | تاریخی | عاشقانه

کارگردان: حسن فتحی (زاده ۱۰ شهریور ۱۳۳۸ – تهران، محله نظام‌آباد) کارگردان و فیلم‌نامه‌نویسِ سینما، تلویزیون و تئاترِ ایرانی است.

بازیگران: ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، محمدمهدی سلطانی، پرویز فلاحی پور، گلاره عباسی، سهیلا رضوی، فریبا متخصص، امیر حسین فتحی و با صدای محسن چاووشی

سال تولید: ۱۳۹۶

مدت زمان: میانگین هر قسمت ۶۰ دقیقه

درباره سریال:
شهرزاد مجموعه‌ای نمایشی که فصل اول آن در سال ۱۳۹۴ در ۲۸ قسمت و فصل دوم آن نیز در سال ۱۳۹۶ در ۱۵ قسمت پخش شد . کارگردان این سریال حسن فتحی و تهیه‌کننده آن محمد امامی است. پخش این سریال به صورت هفتگی از طریق مراکز عرضه فیلم سراسر کشور انجام شد . سریال شهرزاد را می‌توان پر فروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین سریال نمایش خانگی ایران دانست . علی نصیریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی و پریناز ایزدیار بازیگران نقش‌های اصلی این مجموعه هستند.

خلاصه داستان:

فصل سه شهرزاد با سیاهپوش شدن شهرزاد آغاز می شود و با فوت عمه بلقیس همه چی به دست قباد افتاده و حالا شاید درگیری بزرگی بین قباد و فرهاد در بگیرد….

راهنمای دانلود:

لطفا برای پخش هرچه بهتر فایل های مالتی مدیا پلیر خود را آپدیت کنید! تنها پلیر مورد تایید وبسایت آپ تی وی، KMPlayer 4.1.4.7 به بالا می باشد. .

برای دانلود فیلم ها با گوشی اندروید تنها برنامه مورد تایید وبسایت آپ تی وی، Advanced Download Manager Pro v5.1.2  می باشد. .

دانلود

گرد آوری : مجله فیلم

movie – دانلود فیلم – لینک مستقیم – امتیاز فیلم – زیرنویس فیلم – کیفیت hd – عکس فیلم – سریال – بازیگر

دانلود فیلم Live or Die in La Honda 2017 با لینک مستقیم

دانلود رایگان فیلم زنده یا مرگ در لا هوندا ۲۰۱۷ با کیفیت عالی

کیفیت ۷۲۰p WEBDL و تصاویر جدید فیلم قرار گرفت + سانسور شده

دانلود فیلم Live or Die in La Honda 2017

دانلود فیلم Live or Die in La Honda 2017

این فیلم سانسور شده و هیچگونه صحنه غیر اخلاقی و خلاف شئونات اسلامی ندارد

ژانر : جنایی

محصول : ۲۰۱۷ آمریکا

کیفیت : WEBDL 720p

امتیاز : ۵٫۵/۱۰

کارگردان : Jeff Hammer

بازیگران : Blake Shields, Lili Bordán, Bernard Curry

خلاصه داستان فیلم سینمایی Live or Die in La Honda 2017 : فیلم در مورد فردی است که یک تماس از عشق قدیمی اش دریافت می کند و از او می خواهد که در پیدا کردن برادر گمشده اش به او کمک کند. زمانی که او به لاهوندا می رسد، متوجه می شود که…با لینک مستقیم از دانلود روز دریافت کنید.


دانلود فیلم Live or Die in La Honda 2017 با کیفیت WEBDL 720p

دانلود با لینک مستقیم


تصاویر فیلم خارجی زنده یا مرگ در لا هوندا ۲۰۱۷

دانلود فیلم Live or Die in La Honda 2017

 • تاریخ : ۲۷ام اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 0 views

کمپانی مایکروسافت برای کشف هرگونه آسیب پذیری در قابلیت پردازش موازی 250 هزار دلار پاداش در نظر گرفته است.

پردازش موازی قابلیتی است که امکان افزایش سرعت اجرای دستورالعمل ها را فراهم می کند اما هکرها با سوءاستفاده از آن می توانستند به حافظه محرمانه پردازنده دست پیدا کرده و هرگونه اطلاعات موجود روی سیستم را به سرقت ببرند که با عنوان باگ های Meltdown و Spectre از آن یاد می شوند.

برنامه پاداش مایکروسافت تا پایان سال جاری میلادی ادامه دارد و برای کمک به محققان در یافتن آسیب پذیری هایی از این دست طراحی شده است.Meltdown

«فیلیپ میسنر»، مدیر گروه امنیت مایکروسافت در این باره می گوید:

باگ پردازش موازی نوع جدیدی از آسیب پذیری است و احتمالا هکرها در حال تلاش برای یافتن راه های جدید برای سوءاستفاده از آن هستند. هدف ما تشویق محققان برای شناسایی مشکلات احتمالی در این زمینه بوده و ارائه پاداش 250 هزار دلاری روش خوبی برای این کار است.

مایکروسافت تنها شرکتی نیست که گام هایی را برای مقابله با این تهدیدات برداشته و اینتل نیز در حال پیاده سازی تغییراتی در مدل های پردازنده است. بر این اساس نسل بعدی پردازنده های زئون اینتل «کسکید لیک» در کنار نسل هشتم پردازنده های Core از گزینه های حفاظتی سخت افزاری در برابر باگ اجرای هم زمان برنامه ها بهره می برند.

اینتل علاوه بر باز طراحی پردازنده ها، جایزه کشف حفره های امنیتی مشابه با باگ Spectre را افزایش داده تا از این طریق متخصصین امنیتی بیشتری را به فعالیت در این زمینه ترغیب کند. بر این اساس از این پس یافتن هر باگ عمومی جایزه ای 100 هزار دلاری را به دنبال خواهد داشت. یابنده باگ های مرتبط با کانال های جانبی همچون Spectre نیز 250 هزار دلار دریافت خواهد کرد.

پردازنده های فعلی نیز به روزرسانی امنیتی را دریافت خواهند کرد و روشن است که شرکت های بزرگ می خواهند به صورت اساسی به این مساله پرداخته و تمام راه های ممکن برای نفوذ را از بین ببند.

The post پاداش 250 هزار دلاری مایکروسافت برای یافتن باگ های مشابه Meltdown و Spectre appeared first on دیجیاتو.


به گزارش مجله فیلم

سینمای ایران در سال ۹۶ در حالی بی‌سروصدا به‌روزهای نهایی خود نزدیک می‌شود که شروعی رؤیایی داشت. در اوایل اکران امسال شاهد اکران فیلم‌هایی بودیم که یکی پس از دیگری گوی رقابت را از یکدیگر می‌ربودند و جای خود را به یکدیگر در بالای جدول فروش می‌دادند؛ فیلم‌های کمدی عامه‌پسندی که بعضی حتی از عدم قصه‌گویی مناسب رنج می‌بردند اما به لطف حاشیه‌های دوروبرشان و حضور بازیگران بااستعداد توانستند نوید یک سینمای پررونق را در سال ۹۶ بدهند. در ادامه، مردم ایران بازهم نشان دادند، بیش از اینکه به سینمای جدی اجتماعی و حادثه‌ای علاقه‌مند باشند ترجیح می‌دهند وقت و چشم خود را تنها صرف فیلم‌هایی کنند که قرار است آن‌ها را در سالن سینما قلقلک دهد. در اینجا، نگاهی می‌اندازیم به فیلم‌ها و اتفاقات مهم سال ۱۳۹۶٫
شاید به‌سختی بتوان در لابلای فیلم‌های اکران شده در سال ۱۳۹۶ یک فیلم عالی پیدا کرد. پس در همین ابتدای کار باید گفت سینماروها در سال گذشته فیلمی به‌یادماندنی ندیده‌اند. منظور از فیلم به‌یادماندنی فیلمی ست که هیچ‌گاه گذر زمان باعث کهنگی و پوسیدگی این فیلم‌ها نمی‌شود و می‌شود هرازگاهی این‌ فیلم‌ها را از کشوی میز بیرون آورد، تماشا کرد و به تعریف جدیدی از موضوع و معنای فیلم رسید؛ نمونه این فیلم‌ها در سینمای ایران کم نیست.ناامیدکننده‌تر اینکه تعداد فیلم‌های خوب هم به انگشتان یک دست نمی‎‌رسید. فیلم‌هایی مثل «رگ خواب»، «برادرم خسرو»، «ماجرای نیمروز» و «آباجان» را می‌توان به‌عنوان فیلم‌هایی در نظر گرفت که با داشتن ریتم و داستان‌گویی مناسب ذهن تماشاگرانش را حتی تا ساعاتی پس از خروج از سالن سینما به خود مشغول می‌کردند؛ اما در این میان فیلمی هم بود که بدون اینکه در روایت داستان و اثرگذاری بر بیننده چندان موفق باشد اما همین‌طوری دوستش داشتیم؛ فیلم خوش‌رنگ و لعاب و زنده «ایتالیا ایتالیا». در عوض تا دلتان بخواهد فیلم متوسط و بد داشتیم. اینکه سینمای ایران با یک شیب کم سیری نزولی‌ پیدا کرده است، خبر بدیست. البته در مقابل می‌شود این سؤال را پرسید که مگر در کشورهای دیگر چند فیلم خوب در سال تولید می‌شود؟ آیا همه نامزدهای بهترین فیلم جشنواره اسکار فیلم‌های عالی‌ای هستند؟ امسال هم به‌مانند سال‌های اخیر فیلم اولی‌ها کم نبودند؛ فیلم‌های همچون «بردارم خسرو»، «تابستان داغ»، «ساعت پنج عصر»، «آذر» و همین «ایتالیا ایتالیا»ی دوست‌داشتنی محصول کارگردانانی بودند که اولین تجربه خود را در قالب یک فیلم بلند سینمایی پشت سر گذاشتند و نام مهران مدیری و فیلم پرسروصدایش، ساعت پنج عصر، بیش از همه جلب‌توجه کرد.برخلاف فیلم اولی‌ها که نمره قبولی را برای اولین فیلم خود دریافت کردند، کارگردانان کهنه‌کاری چون مسعود کیمیایی و مهدی صباغ زاده در جلب نظر منتقدان ناکام بودند. در این میان دو کارگردان باتجربه، همایون اسعدیان و مازیار میری، هم‌روی خط میانه قدم برداشتند و فیلم‌های «یک روز بخصوص» و «سارا و آیدا»را برای انتقال پیام‌های اخلاقی خود به روی پرده بردند. این دو کارگردان، هر دو تلاش کردند به‌دوراز پیچیدگی و ادا اطوارهای سینمایی “انتخاب ” را در جامعه امروز به چالش بکشند. پوران درخشنده و تهمینه میلانی هم با طرح موضوعات جسورانه‌ای که بر روی آن تأکید هم دارند فیلم‌های خود را عرضه کردند، اما مشکلاتی در فیلم‌نامه و شخصیت‌پردازی باعث می‌شود که آثار ایشان آن‌طور که بایدوشاید تأثیرگذار نباشد. فریدون جیرانی هم که سال‌هاست برای نمایش آثارش لحظه‌شماری نمی‌کنیم و شاید باید کم‌کم او را تنها به‌عنوان یک کارگردان موفق در تلویزیون جدی بگیریم.

شکست فیلم مالاریای پرویز شهبازی در گیشه که اتفاق غیرمنتظره‎ای بود شاید درسی برای این سینماگر جسور، دوست‌داشتنی و کم حاشیه باشد و آن اینکه طرح چندباره موضوعات جسورانه دیگر جسورانه نخواهد ماند و تماشاگر آن را پس ‌می‌زند؛ پس باید طرحی نو براندازیم!اما سینمای امسال یک فیلم خاص داشت؛ «نگار» رامبد جوان. فیلمی که اگرچه تبلیغات ویژه این زوج قدری فضای اکران این فیلم را به حاشیه کشاند، اما به‌دوراز همه حرف‌وحدیث‌ها اتفاق ویژه‌ای در سینمای ایران بود. ورود غیرمنتظره نگار به فضای تیره رئالیسم سینمای جدی ایران همچون نم باران صبحگاهی‌ای بود که باعث می‌شود تهرانی‌ها برای ساعاتی دود و آلودگی روزمره را فراموش کنند.
نکته امیدوارکننده اینکه به نظر می‌رسد که سینمای ایران کم‌کم دارد از سندروم فرهادی رها می‌شود ولی از آن‌طرف خطری هم بیخ گوشش است: سینمای “روستایی “. در سینمای روستایی دوربین کارگردان در وسط مناطق حاشیه‌نشین کاشته می‌شود و زندگی افراد این مناطق برای سینمارو شهری به تصویر کشیده می‌شود. با ‌اکران فیلم برنده جشنواره ونیز، «بدون تاریخ بدون امضا»، در روزهای پایانی سال معلوم شد که نمایش بدبختی و فقر حالا حالاها دست‌بردار سینمای ایران نیست؛ نمایش افرادی که در عین تهیدستی غزل‌هایشان سرشار از عاشقانه‌هاست و پولدارهایی که وجدانشان بیدار است.آنچه امسال هم همانند سال‌های پیشین در سینمای ایران توی ذوق می‌زد ولی دیگر به آن عادت کرده‌ایم، غیبت پیشکسوتان است. پدیده‎ای که با به حاشیه رفتن بازیگران کهنه‌کار از اواخر دهه ۷۰ شروع شد و کم‌کم به کارگردانان هم سرايت کرد. اتفاقی که کمتر در سینمای جهان، حتی سینمای تجارت-محور و عامه‌پسند هالیوود، به چشم می‌آید. سینمای هالیوود بدون حضور رابرت دنیرو، ال پاچینو، استیون اسپیلبرگ و مارتین اسکورسیزی که همگی در دهه هشتم زندگی خود می‌باشند و همچنین وودی آلن ۸۲ ساله و کلینت ایستوود ۸۷ ساله غیرقابل‌تصور است. این‌ها نقش‌های خود را بازی می‌کنند و یا فیلم‌های خود را می‌سازند و کسی هم نمی‌گوید که دوره ایشان گذشته است؛ اما سینمای ایران دیگر به فیلم نساختن و یا کم‎کاری ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد عادت کرده ‌است. کمترین تأثیر بازنشستگی اجباری این افراد این است که نسلی که با این کارگردانان به سینما خو گرفته‌ بود، امروز با آن بیگانه است. این نسل عصبیت‌های نوید محمدزاده، فیگورهای محمدرضا گلزار و یا طنزهای کلامی زوج امیر جعفری-جواد عزتی را درک نمی‌کند و نباید هم درک کند. نسلی که با فیلم‌های لطیف و سانتی‌مانتال عاشق سینما شده است نمی‌توانند خشونت و عصبانیت عریان فیلم‌های روی پرده را تحمل کنند.
حالا که صحبت از لطافت در سینما شد یادی هم کنیم از سازنده لطیف‌ترین آثار سینمایی ایران، کسی که امسال جایش بیش از همه در سینمای ایران خالی بود؛ عباس کیارستمی. هرچند که پیش از مرگش هم جای نام او سال‌ها بود که بر پرده سینماهای کشور خالی بود، اما دلمان به همان اظهارنظرهای گه‌گاهی‌اش خوش بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
همچنین بخوانید:
مظلومترین فیلم‌های سال ۹۶
بدترین فیلم‌های سینمای ایران در سال ۹۶
پنج صحنه به‌یادماندنی سینمای ایران در سالی که گذشت

کپی برداری و نقل این مطلب به هر شکل از جمله برای همه نشریه‌ها، وبلاگ‌ها و سایت های اینترنتی بدون ذکر دقیق کلمات “منبع: بلاگ نماوا” ممنوع است و شامل پیگرد قضایی می شود.

Post Views: 0

منبع خبر

گرد آوری : مجله فیلم

movie – Movie news – اخبار فیلم – عکس فیلم – سریال

The post مجله خبری: مروری بر سینمای ایران در سال ۹۶: بیم‌ها و امیدها + جزئیات appeared first on فیلم.

 • تاریخ : ۲۷ام اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود سریال Into the Badlands با دوبله فارسی 

دانلود فصل دوم سریال Into the Badlands با کیفیت عالی

فصل 2 قسمت 2 قرار گرفت

دانلود سریال Into the Badlands

دانلود سریال Into the Badlands با دوبله فارسی

مشخصات سریال :

منتشر کننده : یوز دی ال

نام سریال :  ورود به سرزمین‌های بد –  Into the Badlands

ژانر : درام، اکشن، ماجراجویی

شبکه پخش کننده : AMC

سال های انتشار : 2015

محصول کشور : آمریکا

امتیاز سریال : 8.1/10

اطلاعات بیشتر : IMDB

کارگردان : Alfred Gough, Miles Millar

بازیگران :  Daniel Wu, Orla Brady, Aramis Knight

خـلـاصــــه داسـتـان : این سریال در سبک هنر های رزمی و برداشتی آزاد از داستانی کلاسیک چینی به نام سفر به غرب می باشد و داستان مبارزی حرفه ای به نام سانی با بازی Daniel Wu رو بیان میکنه که به همراهی پسری جوان برای رسیدن به حقیقت، قدم در مسیری خطرناک در سرزمینی پر از بی رحمی ها میگذارند…میتوانید این سریال زیبا را از سایت یوز دی ال رایگان دانلود کنید.

 اخبار سریال Into the Badlands

شبکه AMC رسما سریال ورود به سرزمین‌های بد (Into the Badlands) را برای فصل سوم تمدید کرد. این شبکه همچنین اعلام کرد که تعداد قسمت‌های این سریال در فصل سوم افزایش خواهد یافت. فصل سوم سریال Into the Badlands قرار است در ۱۶ قسمت تولید و در طی سال ۲۰۱۸ از این شبکه به روی آنتن بروند. فصل اول این سریال در ۶ قسمت و فصل دوم آن در ۱۰ قسمت تولید شده‌اند.

سریال Into the Badlands، مانند هیچ سریال دیگری نیست و کیفیت بالای آن باعث شده است که میلیون‌ها طرفدار و بیننده پرشور و بسیار خاص را به خود جذب کند و زمان خود را به تماشای این سریال اختصاص بدهند. از آلفرد گوک و مایلز میلر، تهیه کننده و سازنده سریال، به همراه بازیگران فوق العاده این سریال از جمله دانیل وو و همچنین تیم هنرهای رزمی سریال که توسط استاد بی‌همتایی به نام استاد دی دی رهبری می‌شود، به همراه استفان فونگ و اندی چنگ که کارگردانی صحنه‌های مبارزه سریال را بر عهده دارند و تمام کسانی که در ساخت این سریال بسیار هیجان انگیز و فوق العاده برای طرفداران مشارکت داشته‌اند، تشکر می‌کنم.(پیشنهادی یوز دی ال)

تریلر سریال Into the Badlands« فصل دوم »

دانلود قسمت 01:| کیفیت 1080p | کیفیت 1080p x265 | کیفیت 720P | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |دوبله صوت

دانلود قسمت 02:| کیفیت 1080p | کیفیت 1080p x265 | کیفیت 720P | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p |دوبله صوت 

تصاویری از سریال Into the Badlands

دانلود سریال Into the Badlands

دانلود سریال Into the Badlands

دانلود سریال Into the Badlands

نوشته دانلود سریال Into the Badlands با دوبله فارسی اولین بار در دانلود فیلم جدید | دانلود سریال. پدیدار شد.


دنیای ماشین ها

 

انیمیشن دنیای ماشین ها Cars 2006 یک انیمیشن کمدی اکشن ماجراجویی آمریکایی محصول سال ۲۰۰۶ به کارگردانی و نویسندگی جان لیستر است. ستارگانی چون اوون ویلسون، لری پسر کابلی، بریان فی و بونی هانت صداپیشگی این اثر را به عهده دارند.

در انیمیشن دنیای ماشین ها Cars 2006 در حالی که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جام پیستون در مقابل کینگ (ریچارد پتی) و چیک هیکس (مایکل کیتون) به کالیفرنیا سفر می کند، لایتینگ مک‌ کوئین پس از سقوط از تریلر خود به نام رادیاتور اسپرینگز گم می شود. در این حین او به آرامی با ساکنان عجیب و غریب شهر از جمله سالی (بونی هانت)، داک هادسون (پاول نیومن) و متر (لری پسر کابلی) دوست می شود. وقتی زمان آن می رسد، ترک کردن شهر برای رفتن به مسابقات قهرمانی دیگر اولویت اول او نیست …

اگر از علاقه مندان این سبک انیمیشن های اکشن کمدی هستید به شما پیشنهاد می کنیم این انیمیشن زیبا را از سایت نامیا دانلود به راحتی دریافت نمایید.

اریخ انتشار: ۱۴ مارس ۲۰۰۶ (ایالات متحده آمریکا)
کارگردان: جان لاستر
آهنگ ویژه: پیدا کردن خودتان
باکس آفیس: ۴۶۲٫۲ میلیون دلار

دانـــــلود عمومی

دانـــــلود کاربران مخابرات کرمانشاه

صفحه 9 از 1,950
»... قبلی 567891011121314 بعدی 203040...«